FISKE OG ORDENSREGLER FOR REPPARFJORD- OG SKAIDIVASSDRAGET

(Oppdatert 01.06.2020)

1.FISKETIDER

1.1 Fiskesesongen er fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24 for laks.

1.2 For sjøørret er fiskesesongen fra 1. juni kl. 00 til 31. august kl 24 i hele vassdraget, og fra 1. september kl 00 til 14. september kl. 24 på strekningen fra og med brukulpen til grense elv/sjø. All villaks (atlanterhavslaks - Salmo Salar) eller sjørøye som fanges i denne perioden skal settes ut. Oppdrettslaks, Regnbueørret og stillehavslaks (pukkellaks) skal tas opp.

1.3 Det er totalforbud mot fiske av sjørøye i hele perioden fra og med 1. juni t.o.m. 14. september og all sjørøye skal settes ut igjen ved fangst.

1.4 Fiskedøgnet er på 24 timer og går fra kl 18 til kl 18 påfølgende dag.


2.REDSKAP

2.1 Repparfjordelva

I perioden fra 1. juni kl 00 til 10. juli kl 24 er det tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med eller uten søkke samt sluk, spinner og wobbler, med kun en dregg.

Fra 10. juli kl. 24 til 31. August kl 24 er det tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med eller uten søkke.

Videre er det i perioden 1.September kl 00 til 14. September kl 24 tillatt å fiske med største krokstørrelse # 8 for flue, og krokstørrelse # 6 for markfiske
Fiske med reke er ikke tillatt i noen del av sesongen.

2.2 Skaidielva

Det er kun tillatt å fiske med flue og makk uten søkke gjeldende for hele sesongen, begge med kun flytedupp eller fluesnøre (flyt) som kastevekt, og maks ett oppheng.

Fiske med reke er ikke tillatt.

2.3 Unntak

2.3.1 Styret i VJFF kan i spesielle situasjoner endre reglene om redskapsbruk under sesong. Slike endringer vil publiseres gjennom oppslag hos kortselger, på foreningens sider på internett, samt at vaktene vil informere om dette.


3. FREDNINGSSONER

3.1 Alle fredede områder er merket med skilt, og alle fiskere er forpliktet til å følge skiltenes instruksjoner.

3.1.1 Følgende soner er fredet hele sesongen - Cuovvarjohka med tilhørende avgreining inkl.tjernet. Den møter Repparfjordelva like ovenfor forebygninga i Milch-svingen (Blå sone) - En 30 m lang strekning på nordsiden av elva, ovenfor hengebrua i Knottheim (hvit sone) - Breidalselva (Govdavákjohka) , fra utløpet i Repparfjordelva opp til fossen. (orange sone) - Fra utløpet av fossekulpen til skilt på veisiden av elva. ca 100 m ovenfor laksetrappa (grønn sone) - Nadjetjohka, fra utløp i Repparfjordelva opp til Voggenestjernet. (gul sone) - Skaidielva – i Mellomfossen fra Djupholla til Skumholla, ca 30 meters strekning. Skilt er satt opp + spraymerking på berg (sone 9) 3.1.2

I perioden 10. Juli -5.August fredes en strekning på ca.600 meter fra nye Repparfjord bru og nedover mot munningen. Denne fredningen gjelder kun på Nord/Østsiden av elva (Klubbukt/Skaidisida) Strekningen er skiltet i begge ender av fredningssonen.

 

4.GENERELT

4.1 Alle som skal utøve fiske skal ha gyldig fiskekort, samt gyldig statskort og identitetsbevis. Denne dokumentasjonen skal alltid kunne fremvises ved forespørsel fra vakt eller medlem av foreningen.

4.2 Alt fiskeutstyr og andre potensielt smitteførende gjenstander som er brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av ovennevnte utstyr skal medbringes under fiske og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet sammen med annen påkrevd dokumentasjon

4.3 Det er strengt forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes. Fiske med sterkt fortyngede fluer med stor dregg på lav vannføring er et eksempel på dette.

4.4 Det er ikke tillatt å forlate fiskeredskap under fiske.

4.5 Vinterstøing og laks mindre enn 35 cm skal settes varsomt ut ved fangst.

4.6 Det er forbudt å fiske fra båt, bru og spenn.

4.7 Bevegelig fiske SKAL praktiseres. Alle som lander fisk skal stille sist i køen når de starter fiske igjen

4.8 I alle sidevassdrag hvor det går anadrome laksefisk gjelder de samme regler om redskapsbruk, fisketider og fredningssoner for innlandsfisk som for anadrome laksefisk.

4.9 I innsjøer med anadrom fisk er isfiske tillatt mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser fra og med 1. januar til 4. mai. Ved isfiske er det tillatt med meitemark, insektslarver og akkar som agn. Fiske med ståsnøre, line eller garn er ikke tillatt. All villaks som fanges skal slippes ut.

Vi oppfordrer dessuten brukere av vassdraget til å gjenutsette fisk som har kommet langt i gyteprosessen. Sterkt farget fisk av begge kjønn har redusert kvalitet som matfisk, og den gjør bedre nytte for seg på gyteplass enn i en fryseboks.


5.NATUR- OG ORDENSREGLER

5.1 Alle brukere av elven plikter å holde det ryddig rundt seg når de er ved elven, og alt søppel SKAL taes med når man forlater elven.

5.2.Det er ikke tillatt å flytte levende fisk mellom forskjellige vassdrag.

5.3.Det ansees som uaktsomt å rense fisk ved elven, både med hensyn til smittefare og generell orden og trivsel.

5.4.Det er i utgangspunktet ikke lov å felle frisk skog for bålbrensel. Ha med brensel eller bruk nedfallstrær. Bruk allerede eksisterende bålplasser.6.INNRAPPORTERINGSPLIKT

Den som har fisket anadrome laksefisk SKAL levere oppgave over fangsten til bruk for den offentlige statistikk

Fiskere med sesongkort skal rapportere fangst helst daglig minimum ukentlig som beskrevet på fiskekort.

Utsatt fisk skal rapporteres på samme måte, men med merknad at den er gjenutsatt.

Fangst skal rapporteres fortløpende. Veiledning for rapportering vil du finne på fiskekortet eller der du kjøper fiskekortet.
Har du ikke data eller internett tilgjengelig, få hjelp av: Noen du kjenner, våre kortselgere, eller ring telefon 47385083 - 98885317 eller 48107776

Vis Ansvar!! MANGELFULL INNRAPPORTERING FRA FORENINGENS MEDLEMMER, også i sesongen, KAN MEDFØRE AT ELVA BLIR STENGT FOR FISKE.

Unnlatelse av innlevering av oppgaver/fiskekort innen oppgitte tidsfrist og unnlatelse av rapportering i sesongen vil medføre tap av fiskerett kommende sesong samt tapt depositum for døgnkort.

Meld fra til vakttelefon 92020753 dersom du observerer brudd på reglene som er nevnt ovenfor. Brudd på regler kan medføre alt fra tilsnakk til bortvisning fra elva, samt tap av fiskerett i kortere eller lengre perioder.


VAKTTELEFON: 92020753 MILJØUTVALGET: 47385083 POLITI: 78428000

Joomla templates by a4joomla