Skip to main content

Naturvernloven


Vårt trua natur i Norge

Bevaring av naturen er nødvendig for å sikre at dyreliv og planter som finnes naturlig opprettholdes i levedyktige bestander. Det er også viktig å opprettholde variasjonen av naturtyper og landskap. 

De siste femti årene har vi på globalt nivå påvirket naturen mer enn noen gang tidligere. Mange arter og naturtyper er nå truet, både globalt og i Norge. Dette betyr at de står i fare for å dø ut.

Hovedårsakene til at arter blir truet, er at leveområdene deres blir ødelagt, endret eller fragmentert så mye at artene ikke lenger kan leve der. Andre viktige faktorer er forurensning, overutnyttelse og spredning av skadelige fremmede organismer. Klimaendringer vil også i økende grad utgjøre en trussel for mange arter.

Forskjellige naturtyper er utsatt for ulike påvirkninger fra menneskelig aktivitet, for eksempel skogsdrift, jordbruksdrift, utfylling og utbygging. I dag er fraværet av jordbruksdrift eller skjøtsel også en viktig årsak til endringer i naturtyper og artene som lever der. Klimaendringer er også en trussel som påvirker naturtypene og kan føre til alvorlige endringer i økosystemene.

I Norge finnes det i dag rundt 40 000 arter, men det er sannsynligvis så mange som 60 000. Rundt 2800 arter er truet. De fleste av disse er insekter, sopp, lav og karplanter, men det finnes også pattedyr og fugler på listen. Fjellrev, lomvi og hubro er eksempler på truede arter. De fleste truede artene lever i skogen, i kulturlandskapet eller i fjellet, mens noen finnes i våtmark og marine områder.

I Norge er det 74 truede naturtyper av totalt 258 vurderte naturtyper. Eksempler på truede naturtyper inkluderer atlantisk høgmyr, slåttemark og kalkedellauvskog. Noen naturtyper er spesielt viktige for det biologiske mangfoldet, fordi de er spesielt artsrike, er leveområder for truede arter eller har en spesiell funksjon for enkelte arter.

Norske rødlistene for arter og naturtyper viser hvilke arter og naturtyper som er truet. Naturen vi kaller "truet" har tre kategorier i rødlistene: kritisk truet, sterkt truet og sårbar.

Det nasjonale målet i Norge er at ingen arter eller naturtyper skal utryddes, og utviklingen av truede og nær truede arter og naturtyper skal forbedres. Det er viktig å sikre at menneskelig påvirkning på naturen ikke fører til at arter og naturtyper blir utryddet. For å forhindre dette, må vi implementere tiltak som beskytter truede arter og naturtyper.

I 2021 ble flere departementer enige om en egen oppfølgingsplan med tiltak for 23 arter og 12 naturtyper som finnes på rødlistene. Målet er å forbedre statusen på rødlistene innen 2035, og planen omfatter flere ulike tiltak.

Beskyttelse av natur er en viktig metode for å ta vare på truede naturtyper. For eksempel er frivillig skogvern viktig for å beskytte mange truede arter og naturtyper i skogen.

I noen tilfeller er aktive tiltak nødvendig for å redde en art eller naturtype. Slike tiltak kan omfatte avl og utsetting, merking, beiting, fjerning av fremmede skadelige organismer, restaurering av natur, skjøtsel eller slått. Det finnes tilskuddsordninger der kommuner, privatpersoner, organisasjoner og andre kan søke om tilskudd for å ta vare på truede arter og naturtyper. Slike tiltak kan omfatte gjerding av områder, fjerning av vegetasjon eller fremmede treslag, eller restaurering etter naturinngrep. Slått av slåttemark er et mye brukt skjøtselstiltak.

Hvis en art eller naturtype finnes i et område som ikke har egne regler, bør man prøve å unngå ødeleggelse av leveområdene gjennom arealplanlegging og bruk som tar hensyn til arten eller naturtypen.

Regler om prioriterte arter er et eksempel på beskyttelsesregler for en spesifikk art. Med slike regler får hver art sin egen forskrift med egne regler.

Utvalgte naturtyper er en annen metode som kan være viktig for å beskytte truede arter og naturtyper. Her får visse naturtyper egne regler som krever spesielle vurderinger og hensyn i saker der en slik naturtype påvirkes. Disse reglene er ikke så strenge som reglene om prioriterte arter og områdevern.

Ved å prioritere en art fastsettes det forbud mot uttak, skade eller ødeleggelse av arten. En art kan også prioriteres hvis det følger av internasjonale avtaler, eller hvis Norge har ansvar for en art som finnes i Norge, men som det er få av i Europa eller resten av verden.

Reglane om utvalde naturtypar følgjer av naturmangfoldloven lovkapittel VI (§§ 52-56) og er nærare omtalt i kapittel 13 og kapittel 21 lovproposisjonen.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Mer info: